Autor Artykułu

Paweł Kotowski

Najnowszy i najdokładniejszy...

Tagi

(c) Geodezja24.pl, GeodezjaPolska.pl 2005-2019


Podmioty postępowania rozgraniczeniowgo

        Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy PGiK organem właściwym w zakresie rozgraniczania nieruchomości jest wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

       Geodeta , działając z upoważnienia i na zlecenie organu (chociaż to do końca nie jest uregulowane) jest kolejnym podmiotem w postępowaniu rozgraniczeniowym.

       Rolą geodety jest zgromadzenie materiału dowodowego i wyznaczenie terminu rozprawy , na której sporządza protokół graniczny lub ugodę.

      Na uwagę zasługuje tutaj fakt, że niepotykanym w innych doktrynach prawa proceduralnego  - czy to administracyjnego, czy cywilnego , geodeta dysponuje możliwością zakończenia postępowania rozgraniczeniowego przez zawarcie pomiędzy stronami ugody sądowej.

Meritum tego artykułu to określenie stron postępowania rozgraniczeniowego.

     Niewątpliwie w każdym postępowaniu rozgraniczeniowym muszą wystąpić dwie strony, czyli np. nie można rozgraniczyć dwóch sąsiednich działek określonych w jednej księdze wieczystej…

Niestety prawo geodezyjne i kartograficzne nie precyzuje i nie wskazuje, kto i kim jest strona postępowania.

Należy się tutaj posiłkować art. 28 k.p.a. , zgodnie z którym stroną jest każdy, kto żąda czynności ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Kolejny problem to określenie czym jest interes prawny.

Ustalenie interesu prawnego to określenie przepisu prawa, na podstawie którego strona może skutecznie oczekiwać od organu administracyjnego spełnienia jest potrzeb lub oczekiwań albo zaniechania czynności.

Co jest ważne , nie dotyczy to jedynie prawa administracyjnego, czyli podstawą określenia interesu prawnego mogą być np. przepisy kodeksu cywilnego lub innych powszechnie obowiązujących przepisów.

Z wnioskiem o rozgraniczenie wystąpić może podmiot , którego dotyczy prawo własności – czyli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości.

Dlaczego tak ważne jest oznaczenie grona podmiotów , biorących udział w postępowaniu rozgraniczeniowym?

Jest to istotne ponieważ stanowi to gwarancję poprawności i rzetelności wykonanych czynności na gruncie.

Według orzecznictwa uprawniony do występowania z wnioskiem o rozgraniczeni jest np. posiadacz samoistny , jak również posiadacz zależny – dzierżawca – tylko w tym przypadku gdy dotyczyć to będzie jego uprawnień do nieruchomości.

 

Paweł Kotowski

Geodeta Uprawniony

opublikowany w Aspekty prawne geodezji na lipiec 09 at 03:39
483 Views

Komentarze (10)

  • kingy
  • GieZ
  • Andrzej
  • Stanisław
  • Locus44
  • GeoPomiar
  • PRG1
  • PRG1
  • Kunzite
  • PRG1
Nie ma loginu
gif

Zaloguj się lub Zarejestruj w minutę, jeżeli chcesz wyrazić swoją opinię lub skomentować

Pełna treść serwisu

Najnowsze: zmiany w prawie geodezyjnym, administracyjnym