Autor Artykułu

Paweł Kotowski

Ponaglenie w sprawach przed organem administracji

5 listopada zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy − Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 201r. poz. 2096)

Istona jest jednak dla przedsiębiorców zmiana z czerwca 2017 r.

Kierując sprawę do urzędu strona może oczekiwać, że będzie ona załatwiona jak najszybciej. Czas w działalności gospodarczej jest bardzo cenny. Zdarzają się sytuacje, gdy organ administracji   spóźnia się z zajęciem stanowiska w sprawie – wydania decyzji, postanowienia itp.

Organy są obowiązane do załatwiania spraw niezwłocznie, zachowując ustawowo określone terminy.

Postępowania w oparciu o dowody przedstawione przez stronę lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ, powinny być rozstrzygane niezwłocznie. Czym się różnią terminy „bez zbędnej zwłoki" oraz „niezwłocznie"? Pierwszy z terminów oznacza, że ewentualna zwłoka w załatwieniu sprawy musi mieć charakter niezbędny-uzasadniony. Natomiast drugi z terminów oznacza możliwie jak najszybszy termin , mający na uwadze okoliczności miejsca i czasu.

W przypadku niezałatwienia sprawy w terminie,  organ powinien zawiadomić strony, wskazując nowy termin rozpatrzenia i załatwienia sprawy. Podobnie jest w przypadku zwłoki spowodowanej okolicznościami niezależnymi od organu.

Od 1 czerwca 2017 r. funkcjonuje nowa ścieżka zwalczania opieszałości w załatwianiu spraw administracyjnych – ponaglenie. Dotyczy to zarówno bezczynności organu jak i przewlekłości postępowania.

Jeżeli urząd nie załatwił  sprawy strony w terminie, czyli jest bezczynny albo postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to konieczne –przewlekłość- strona może złożyć ponaglenie.

Bezczynność organu oznacza, że mimo upływu terminu sprawa nie została załatwiona. 

Z przewlekłością postępowania mamy  do  czynienia,  gdy  postępowanie trwa dłużej niż jest potrzebne do załatwienia sprawy (np. przedłużono termin na załatwienie sprawy, ale podejmowane czynności są nieefektywne, pozorne – np. organ przeprowadza dowody niemające dla sprawy istotnego znaczenia).

Ponaglenie wnosi strona organu wyższego za pośrednictwem organu, który prowadzi postępowanie. Jeśli nie ma organu wyższego stopnia, strona wnosi ponaglenie bezpośrednio do tego organu

Ponaglenie należy uzasadnić.

Ponaglenie organ  musi rozpatrzeć w ciągu 7 dni.

Strona powinna otrzymać informację, czy ponaglenie jest zasadne, czy bezzasadne.

Jeżeli ponaglenie jest zasadne, to strona musi otrzymać informacje o przyczynach opóźnienia, nowym terminie załatwienia sprawy oraz czy nastąpiło rażące naruszenie prawa.

Skargę na bezczynność lub przewlekłe postępowanie strona może wnieść doWSA w każdym czasie, po wcześniejszym wniesieniu ponaglenia do właściwego organu.

Co jest istotne, skargi nie kieruje się bezpośrednio do sądu, ale za pośrednictwem organu,. Wnosi się ją w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie 60 dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa.

Uwzględniając skargę, organ musi rozstrzygnąć, czy nastąpiła bezczynność lub przewlekłość.

Sąd, uwzględniając skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ w orzeczeniu:

  • zobowiązuje organ do wydania w określonym terminie aktu, interpretacji albo do dokonania czynności
  • zobowiązuje organ do stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa
  • stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania.

Sąd może także orzec z urzędu albo na wniosek strony o wymierzeniu organowi grzywny lub przyznać od organu na rzecz skarżącego sumę pieniężną, której wysokość określona jest w Kodeksie postępowania administracyjnego.

opublikowany w Aspekty prawne geodezji na styczeń 05 at 10:08
2221 Views

Komentarze (6)

Nie ma loginu