Autor Artykułu

Leszek

PANIE PREMIERZE JAK ŻYĆ?!

GUGiK podporządkowany tylko jednemu człowiekowi tj. GGK

 

Ponieważ panuje ekstremalnie mylne przekonanie, że takie urzędy jak GUGiK podporządkowane tylko jednemu człowiekowi tj. GGK, są również w innych krajach to postaram się, na miarę dostępnych ogólnie źródeł, udowodnić kolejnymi wpisami, że tak nie jest a GUGiK jest jeden jedyny z wyłączeniem Białorusi i innych tego rodzaju państw.

 

To zacznę od Wielkiej Brytanii podając informację za tym co upubliczniono dla Zespołu d/s Rozwiązań Systemowych w Geodezji i Kartografii, Warszawa, 20 października 2017.
Geodezja i Kartografia są prawnie i organizacyjnie w Wlk. Brytanii rozdzielnymi dyscyplinami. Dlatego też brak jest w tym kraju jednorodnej państwowej agendy, która jak GGK z GUGiK zajmowałyby się zarówno geodezją jak i kartografią.

 

Państwowe agendy w UK to:

 

Ordnance Survey – OS (Anglia, Szkocja, Walia, Jersey, Guernsey, Alderney i Man), jednostka prawa handlowego, podległa Ministerstwu Handlu, Energii i Strategii Przemysłowej – kartowanie topograficzne, kartowanie geodezyjne, fotogrametria;

Land and Property Services (Irlandia Północna), podległe Ministerstwu Finansów i Kadr – kartowanie topograficzne, kartowanie tematyczne, kartowanie geodezyjne, ewidencja gruntów i budynków, fotogrametria;

Her Majesty’s Land Registry (Anglia, Walia, Jersey, Guernsey, Alderney i Man) - ewidencja gruntów i budynków;

Registers of Scotland (Szkocja), podległy Rządowi Szkocji - ewidencja gruntów i budynków.

 

Jak widać, Wielka Brytania nie posiada ani Głównego Geodety Kraju ani też Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

 

Obowiązujące w UK przepisy

 

Drugi dość istotny temat to obowiązujące w Wlk. Brytanii prawo geodezyjne i kartograficzne. No cóż… i tutaj muszę powtórzyć, że jednolitej regulacji prawnej geodezyjno-kartograficznej w UK brak. Obowiązujące przepisy to w głównej mierze przepisy katastralne:

 

Prawo o prowadzeniu rejestrów ziemskich z 3 listopada 2002 (Land Registration Act 2002, Statutory Instruments 2002);

(Szkockie) prawo o prowadzeniu rejestrów ziemskich z 31 maja 2012 ze zmianami z 31.12.2016 i 31.02.2017 r. (Land Registration (Scotland) Act 2012, Statutory Instruments 2012, revised version 31/12/2016, correction slip 23/02/2017);

Wyjaśnienia dotyczące Prawa o prowadzeniu rejestrów ziemskich z 2002 r. (Land Registration Act 2002 Explanatory Notes);
Zasady prowadzenia rejestrów ziemskich z 19 maja 2003 r. (Land Registration Rules, 2003, 19 May 2003, Statutory Instruments 2003, No. 1417);

Rejestr Ziemski, Anglia i Walia. Rozporządzenie o opłatach z 2003 r. (Land Registration, England and Wales. The Land Registration Fee Order 2003, Statutory Instruments 2003, No. 2092);

Powszechne Angielskie i Walijskie zasady prowadzenia rejestrów ziemskich z 30 kwietnia 2004 r. (Commonhold, England and Wales (Land Registration Rules), 2003, 19 May 2004, Statutory Instruments 2004);

Objaśniająca notatka służbowa do Powszechnych zasad prowadzenia rejestrów ziemskich Komitetu Prawnego Rejestrów Ziemskich [z 30 kwietnia 2004 r.] (Expanatory Memorandum to the Land Registration Rule Committee Commonhold (Land Registration) Rules);

 

Główne podstawy prawne (instytucje prowadzące zasób kartograficzny):

 

Prawo o Ordnance Survey z 21 czerwca 1841 r. ze zmianami (Ordnance Survey Act 1841, 1841 c.30 4_and_5_Vict, 21st June 1841);

Zarządzenie o działalności handlowej Ordnance Survey z 24 marca 1999 r. (The Ordnance Survey Trading Fund Order, Statutory Instruments 1999, no. 965, 24th March 1999);

 

Rzecz najważniejsza to kwestia wykonywania zwodu w UK. Oczywiście coś takiego jak "geodeta" to w Wielkiej Brytanii nie występuje samoistnie ale przecież oni nie mieli "roku 1952" i SGP, które wyraźnie wspierało ówczesny restrykcyjny aparat partyjny w działalności likwidacyjnej mierniczych przysiegłych jak i miernictwa w ogóle. Nowy klasowo preferowany terminem zawodowym to geodeta a dziedzina to geodezja. Nikogo jakoś do dzisiaj nie interesuje, że geodezja w całym świecie odnosi się (i oznacza) wyłącznie do tej części dziedziny naukowej, która jest geodezję wyższą a nie pomiary syt.-wys. czyli miernictwo.

 

Silny wpływ w UK na kształtowanie się zawodu "Surveyors" miały i mają dwie organizacje samorządu zawodowego

 

The Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS),
The Institution of Civil Engineering Surveyors (ICES). W których obowiązują następujące regulacje:

 

Zasady postępowania RICS dla Członków z 6 czerwca 2017 r. (RICS Rules of Conduct for Members, 06 Jun 2017);

Zasady postępowania RICS dla Firm z 6 czerwca 2017 r. (RICS Rules of Conduct for Firms, 06 Jun 2017) (zał. B 1. 11. 2. GB 11);

Zasady dyscyplinarne, rejestracyjne i odwoławcze RICS z 4 stycznia 2017 r. (RICS Disciplinary, Registration and Appeal Panel Rules 04.01.2017);

Regulamin Rady Regulacyjnej z 7 sierpnia 2015 r. (RICS Regulatory Board Regulations, 07.08.2015);

Zasady monitorowania i dochodzeń RICS z 7 sierpnia 2015 r. (RICS Monitoring and Investigation Rules, 07.08.2015);

Zasady rejestracji firm z 31 marca 2017 r. (RICS rules for registration of firms (30.03.2017);

Reguły określające procedurę readmisji członkostwa po wydaleniu dyscyplinarnym z 2 września 2009 r. (Rules setting out the procedure for readmission to membership following disciplinary expulsion (02.09.2009);

Zasady postępowania ICES z 3 marca 2011 r. (ICES Rules of Conduct, 2011);

Wskazówki do zasad postępowania RICS, w sprawach:

oszustw (14.06.2016);

roszczeń (20.11.2014);

ograniczonego ryzyka (24.06.2017);

usług wsparcia dla członków (20.11.2014);

wyceny (07.04.2017);

firm jednoosobowych i małych firm (20.03.2015);

promocji (31.03.2016),

ocen opartych na ryzyku (24.06.2014);

postępowania z najemcą (20.04.2015);

porad (20.11.2015).

 

Tytuł „chartered surveyor” jest chroniony prawnie. U nas ani tytuł geodety ani tytuł geodety uprawnionego NIE. Mało tego ten ostatni w ogóle w ustawie Prawo Geodezyjne i kartograficzne nie występuje, co wybitnie świadczy o tym, że jest to wybitnie przepis urzędników dla urzędników. A gdzie przepis o zawodzie, który jest wykonywany przez blisko 100 tys. osób?
"Chartered surveyor" został również umieszczony w Wielkiej Brytanii na liście zawodów regulowanych.

 

W celu uzyskania prawa do wykonywania zawodu geodety konieczny jest:

 

Dyplom studiów wyższych uczelni figurującej w wykazie RICS lub ICES;

2 lata stażu + test RICS lub 3 lata stażu + test ICES;

W przypadku braku dyplomu uczelni figurującej w wykazie RICS lub ICES:

zaświadczenie o 3 latach praktyki + raport doświadczeń + 2 letni staż + drugi raport doświadczeń zawodowych.

bezpośredni egzamin członkowski po co najmniej 15 latach praktyki.

 

W ICES funkcjonuje 6 - stopniowy system starszeństwa:

 

Student (Student);

Członek na okres próbny (Probationary member);

Członek stowarzyszony (Associate member);

Członek zawodowy (Professional member);

Mistrz (Fellow);

Członek honorowy (Honorary member).

 

Uprawnienia w zakresie kartografii: brak

 

Powie ktoś: "dziki kraj" ta UK,

 
 • nie mają GGK z GUGiK,
 • nie mają ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • nie mają Mapy Zasadniczej,
 • nie maja K-GESUT,
 • nie mają ZSIN,
 • nie mają Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 • nie mają Zgłoszeń Pracy,
 • nie mają WERYFIKACJI,
 • nie mają UWIERZYTELNIEŃ,
 • nie mają obowiązku przekazywania wszystkich wyników pomiarów i prac do Państwowego Zasobu GiK i najważniejsze
 • NIE MAJĄ PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO!!!
 

Rynek w UK stworzył Samorząd Zawodowy

 

A u nas warto sobie też uzmysłowić, czy chcemy zmian w kontroli, nadzorze i weryfikacji efektów prac osób uprawnionych do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii?

 

We wszystkich innych zawodach tzw. zaufania publicznego organem kontroli, nadzoru i weryfikacji jest samorząd zawodowy. Członkowie samorządu, a chcąc wykonywać dany zawód to przynależność jest przymusowa i obowiązkowa, wszelkie organy władzy wybierają z pośród siebie przez tajne wybory, oczywiście w tym również członków organów kontrolno-nadzorczych.

 

To z kolei w sposób oczywisty zapewnia kilka spraw, które w aktualnym systemie jest rozwiązany nieadekwatnie. Przede wszystkim członkami organu nadzorczo-kontrolnego są:

 
 1. osoby będące czynnymi członkami samorządu zawodowego, brak członkostwa wyklucza z tego gremium;
 2. osoba bezwarunkowo musi posiadać uprawnienia zawodowe odpowiedniego rodzaju i zakresu;
 3. musi zostać wybrana w wyborach demokratycznych w głosowaniu tajnym przez uprawnionych czynnych członków samorządu zawodowego.
 


A co mamy dzisiaj?

 

W organach kontroli - weryfikacji - nadzoru są:

Ad. 1. osoba musi być zatrudniona w aparacie administracji państwowej lub samorządu terytorialnego.
Ad. 2. osoba nie musi posiadać uprawnień zawodowych a nawet wykształcenia geodezyjnego.
Ad. 3. samo zajmowanie stanowiska urzędniczego nobilituje do kontroli, nadzoru i weryfikacji geodetów z uprawnieniami zawodowymi prowadzącymi działalność gospodarczą na własny rachunek.

 

Wypada tylko za klasykiem zapytać: "PANIE PREMIERZE JAK ŻYĆ?!"

opublikowany w Aspekty prawne geodezji na marzec 23 at 01:48
848 Views

Komentarze (7)

Nie ma loginu
 • Mariusz Meus
 • KRZYSZTOF SZCZEPANIK
 • KRZYSZTOF SZCZEPANIK
 • Tomasz Rzepa
 • lucek07
 • Andrzej
 • Paweł Kotowski