Autor Artykułu

Leszek

Najnowszy i najdokładniejszy...

Tagi

(c) Geodezja24.pl, GeodezjaPolska.pl 2005-2019


INFO na MDCP o SŁUŻEBNOŚCI obligatoryjne?

Świeżynka jeśli o protokoły z weryfikacji chodzi
 
 
 
Jedna jedyna uwaga do operatu a właściwie do mapy przeznaczonej, nie dla PZGiK bo tego rodzaju mapy nie stanowią treści zasobu, lecz dla klienta. Ok, osoba weryfikująca ma prawo i zastosowała tu, według mnie bezmyślnie, zasadę zgodności opracowania geodety z idiotycznym i tak właściwie bezprawnym przepisem. Bezprawnym, bo wychodzącym daleko poza ramy ustawowego upoważnienia, mało tego, to jeszcze  naruszającego inne przepisy regulujące treść map do celów projektowych.
 
Ale do rzeczy, a więc do treści § 80 ust. 4 i 5 rozporządzenia z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. A treść jest następująca: 
 
"4. Na mapie do celów projektowych, w granicach projektowanej inwestycji budowlanej, wyróżnia się linią przerywaną w  kolorze brązowym grunty obciążone służebnościami gruntowymi ujawnionymi w  księgach wieczystych oraz umieszcza się skrótowy opis treści lub sposobu wykonywania tych służebności.
5. Przepisu ust.  4  nie stosuje się, gdy charakter projektowanej inwestycji budowlanej nie wpływa na sposób zagospodarowania gruntów objętych mapą do celów projektowych."
Jest powszechnie wiadomym więc również wiadomym być powinno weryfikatorom, że treść każdej mapy do celów projektowych jest uregulowana rozporządzeniem z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. Ten przepis został wydany na podstawie art. 43 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane, które między innymi jako jedyny akt w sprawach opracowań geodezyjnych i kartograficznych dla budownictwa ustanowił: 
 
4. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje i zakres opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.
I to tam należy szukać rodzaj i zakres opracowań a więc i map do celów projektowych obowiązujących w budownictwie a nie w rozporządzeniu w sprawie standardów ... geodezyjnych pomiarów ... oraz opracowywania i przekazywania ... wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne uchwalając delegację w art.  19 ust.  1  pkt  11 ustanawia, że właściwy minister
 
do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzeń: ... standardy techniczne wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego...
 
czy jest tam coś na temat rodzajów i zakresów opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych dla budownictwa? Nie, wyłącznie dla państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. To jakim prawem minister w standardach geodezyjnych ustanowionych wyłącznie do zaspakajania potrzeb Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego wbrew obydwu ustawom dodaje jakie jeszcze treści powinny się znaleźć w mapie do celów budowlanych?!
 
A weryfikator, zamiast czytać prawo całościowo, jak to wielokrotnie radził śląski WINGiK, ograniczył się wyłącznie do tych wyrwanych z kontekstu prawa urywków przepisu pod-ustawowego, które są jeszcze na dodatek sprzeczne z ustawą nie mówią już o tym, że cytowane przepisy są kompletnie niedorzeczne. Proszę zważyć, przecież zamieszczając w rozporządzeniu taki zwrot o "granicach projektowanej inwestycji budowlanej" w odniesieniu do mapy do celów projektowych, która jest dopiero forpocztą inwestycji oraz jej projektowania, nikt o zdrowych zmysłach nie może oczekiwać by to właśnie geodeta, po pierwsze decydował (na jakiej podstawie) o lokalizacji przyszłej inwestycji (jakiej inwestycji) i to bez udziału projektanta a po wtóre, miał określić czy inwestycja, ma lub nie, wpływ na zagospodarowanie, i teraz uwaga, gruntów objętych mapą, czyli CO WSZYSTKICH GRUNTÓW RAZEM Z PASEM.(?!)
 
Jak można formułować i to w przepisie wątpliwość co do wpływu na zagospodarowanie gruntu? Chyba, że autorowi projektu przepisu chodziło o wpływ inwestycji budowlanej na sąsiednie grunty. Ale to też jest bezsensowne bowiem projektantowi przepisy branżowe nie pozwalają na takie projektowanie by wpływać na zagospodarowania sąsiednich gruntów. 
 
P A R A N O J A
opublikowany w Aspekty prawne geodezji na marzec 20 at 06:03
1004 Views

Komentarze (6)

Nie ma loginu
gif
  • PRG1
  • Leszek
  • PRG1
  • Locus44
  • Stanisław
  • Paweł Kotowski

Zaloguj się lub Zarejestruj w minutę, jeżeli chcesz wyrazić swoją opinię lub skomentować

Pełna treść serwisu

Najnowsze: zmiany w prawie geodezyjnym, administracyjnym