Autor Artykułu

Leszek

Najnowszy i najdokładniejszy...

Tagi

(c) Geodezja24.pl, GeodezjaPolska.pl 2005-2019


GEODEZYJNA DANINA (podoba się - zalajkuj)

Wpadł mi w ręce a właściwie na skrzynkę mailową roboczy projekt ze środowiska zbliżonego do LSG w sprawie ustawowych opłat z tytułu udostępniania materiałów zasobu oraz za czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1 pkt 2, 3, 5 i 6. Jak powszechnie wiadomo projekt Izdebskiego, który stał się projektem rządowym przewiduje podobno:
 
 • Wprowadzenie opłaty ryczałtowej za materiały PZGiK udostępniane wykonawcom prac geodezyjnych. Wysokość ryczałtu ma być uzależniona od powierzchni obszaru objętego zgłoszeniem pracy. Przykładowo, przy powierzchni poniżej 1 ha będzie to 100 zł, a od 1 do 10 ha – 100 zł plus 10 zł za każdy rozpoczęty ha powyżej 1 ha. GGK zapewnia, że kwoty te wyliczono tak, by wpływy powiatów nie uległy większym zmianom.
 
 
Materiał środowiska niektórych, powtarzam niektórych wykonawców rozpoczyna się od tego, że to środowisko:
 • pozytywnie odnosi się do propozycji wprowadzenia opłaty zryczałtowanej za materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego udostępniane wykonawcom prac geodezyjnych w związku ze zgłoszeniem wykonywania tych prac jednak z uwzględnieniem poniższych uwag.

     Propozycja, aby wysokość opłaty zryczałtowanej była uzależniona od wielkości obszaru, jakiego dotyczy zgłoszona praca nie znajduje uzasadnienia w odniesieniu do prac, których głównym celem lub zakładanym wynikiem jest:

  • mapa z projektem podziału nieruchomości,
  • mapa z projektem podziału nieruchomości rolnej/leśnej,
  • mapa z projektem scalenia i podziału nieruchomości,
  • inna mapa do celów prawnych,
  • rozgraniczenie nieruchomości,
  • wznowienie znaków granicznych/wyznaczenie punktów granicznych/ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych.
 • Powierzchnia przy tych pacach nie ma większego znaczenia zarówno, jeśli chodzi o zakres prac geodety jak i ilość materiałów zasobu niezbędnych do wykonania zgłoszonej pracy.

  Np. przy zgłoszeniu wydzielenia z działki 50 ha (np. Lasów Państwowych) w trybie specustawy drogowej działki kilku arowej pod projektowaną drogę opłata ryczałtowa przy założeniu:

  • 100,00 zł za pierwszy hektar,
  • 25,00 zł za każdy rozpoczęty ha powyżej 1 ha do 10 ha,
  • 15,00 zł za każdy rozpoczęty ha powyżej 10 ha

  wyniesie 925,00 zł, co nie znajduje żadnego uzasadnienia.

  Należy wziąć pod uwagę również to, że do wykonania podziału nieruchomości niezbędne są dane dotyczące nieruchomości przylegających, wobec czego rodzi się pytanie czy w deklarowanej powierzchni należałoby uwzględnić powierzchnie nieruchomości przylegających (w praktyce działek) a jeśli tak to, co w przypadku gdy do nieruchomości podlegającej podziałowi będzie przylegało kilka działek o powierzchni kilkudziesięciu hektarów? Jak niewspółmiernie wysoka będzie wówczas opłata ryczałtowa?

 • Dla kontrastu wnosimy o przeanalizowanie podziału nieruchomości w skład których wchodzą działki ewidencyjne o bardzo małych powierzchniach. Na powierzchni 1 ha możemy dokonać np. podziału kilkunastu nieruchomości składających się z pojedynczych działek ewidencyjnych, wnosząc bardzo niską opłatę ryczałtową.

  Wobec powyżej przytoczonych przykładów rekomendujemy dla wyżej wymienionych prac przyjęcie zaproponowanych poniżej jednostek rozliczeniowych.

   Opłata zryczałtowana za udostępnianie materiałów zasobu niezbędnych do wykonania zgłoszonej pracy geodezyjnej, której głównym celem lub zakładanym wynikiem jest:

  1.

  • mapa z projektem podziału nieruchomości,
  • mapa z projektem podziału nieruchomości rolnej/leśnej,
  • mapa z projektem scalenia i podziału nieruchomości,
  • inna mapa do celów prawnych.

  Jednostka rozliczeniowa - liczba działek ewidencyjnych (podlegających podziałowi/ objętych scaleniem i podziałem/ objętych innym opracowaniem do celów prawnych) zdeklarowana w zgłoszeniu pracy.

  Propozycja zróżnicowania opłaty:

  • 1 działka - 100,00 zł,
  • od dwóch do dziesięciu działek - 100,00 zł oraz dodatkowo kwota 20,00 zł za każdą działkę powyżej jednej działki ewidencyjnej,
  • powyżej dziesięciu działek - 280,00 zł oraz dodatkowo kwota 10,00 zł za każdą działkę powyżej dziesięciu działek ewidencyjnych.

  Przyjęte powyżej wysokości opłat zostały ustalone przy założeniu, że wpływy uzyskiwane obecnie z udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w związku z wykonywaniem prac geodezyjnych zostaną zbilansowane przez wpływy uzyskane z tytułu wprowadzenia opłaty zryczałtowanej.

  Obecnie wykonawcy prac geodezyjnych ponoszą w związku z wykonywaniem ww. prac (obejmujących jedną działkę ewidencyjną) następujące opłaty:

  • 30, 00 zł z tytułu udostępnianych materiałów (przy założeniu minimum materiałów),
  • 60,00 zł z tytułu uwierzytelnienia dokumentów (przy założeniu uwierzytelnienia 3 sztuk dokumentu).

  W związku z powyższym dla pracy tego rodzaju (obejmującej jedną działkę ewidencyjną) opłata zryczałtowana powinna być ustalona na poziomie 100,00 zł. (przy założeniu wykorzystania znacznie większej ilości materiałów). Tak ustalona opłata zryczałtowana nie wpłynie na wzrost kosztów realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych. 

  2.

  • rozgraniczenie nieruchomości,
  • wznowienie znaków granicznych/wyznaczenie punktów granicznych/ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych.

   Jednostka rozliczeniowa – ilość (punktów granicznych, których położenie ma zostać określone w celu ustalenia przebiegu granic/wyznaczanych punktów granicznych/wznawianych znaków granicznych) zdeklarowana w zgłoszeniu pracy.

  Propozycja zróżnicowania opłaty:

  • do dziesięciu punktów granicznych, których położenie ma zostać określone w celu ustalenia przebiegu granic / wyznaczanych punktów granicznych /wznawianych znaków granicznych – 40,00 zł,
  • powyżej dziesięciu (punktów granicznych, których położenie ma zostać określone w celu ustalenia przebiegu granic / wyznaczanych punktów granicznych /wznawianych znaków granicznych) - 40,00 zł oraz dodatkowo kwota 10,00 zł za każdy następny (punkt graniczny, którego położenie ma zostać określone w celu ustalenia przebiegu granic / wyznaczany punkt graniczny/ wznawiany znak graniczny).

  Przyjęte powyżej wysokości opłat zostały ustalone przy założeniu, że wpływy uzyskiwane obecnie z udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w związku z wykonywaniem prac geodezyjnych zostaną zbilansowane przez wpływy uzyskane z tytułu wprowadzenia opłaty zryczałtowanej.

  Obecnie wykonawcy prac geodezyjnych ponoszą w związku z wykonywaniem ww. prac (np. obejmujących ustalenie przebiegu granic jednej działki (do 10 punktów granicznych) następujące opłaty:

  30, 00 zł z tytułu udostępnianych materiałów (przy założeniu minimum materiałów)

  W związku z powyższym dla pracy tego rodzaju (np. obejmujących ustalenie przebiegu granic jednej działki ewidencyjnej - do 10 punktów granicznych) opłata zryczałtowana powinna być ustalona na poziomie nie wyższym 40,00 zł. (przy założeniu wykorzystania znacznie większej ilości materiałów) Tak ustalona opłata zryczałtowana nie wpłynie przy tym na wzrost kosztów realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych

   

  3.

  • mapa do celów projektowych,
  • wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji obiektów budowlanych,
  • inny cel.

   Jednostka rozliczeniowa - ha (obszar objęty zgłoszeniem pracy).

   Propozycja zróżnicowania opłaty:

  • do 1 ha – 80,00 zł,
  • powyżej 1 ha do 10 ha – 80,00 zł oraz dodatkowo kwota 15,00 zł za każdy rozpoczęty hektar powyżej 1 ha,
  • powyżej 10 ha – 215,00 zł oraz kwota 10,00 zł za każdy rozpoczęty hektar powyżej 10 ha.

  Proponowane jednostki rozliczeniowe są uzasadnione ilością i rodzajem materiałów niezbędnych do wykonania prac danego rodzaju.

Nie mam zamiaru w tej chwili odnosić się do tych szczegółowych propozycji ale chcę niektórym przypomnieć, że przed 2014 r. przez dziesiątki lat obowiązywał system ryczałtowy i tu nie ma co oceniać pozytywnie powrót władzy do stanu z przed okresu, który wszystko popsuł. Przecież obowiązujące przed nowelizacją ustawy rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego uchylone Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2013 r. sygn. akt K 30/12 obowiązywało przez 10 lat, było uważane za adekwatne merytorycznie i najlepsze jak widać na przestrzeni tych co najmniej ostatnich 15 lat.
 
Należy pamiętać, że wprowadzony w 2014 r. cennik powiększył wpływy do budżetu co najmniej drugie tyle co wpływało przed zmianami. A teraz masochistyczny projekt przewiduje utrzymania ostaniach wpływów, byle budżet nie stracił. Mnie to przypomina klasyczny syndrom sztokholmski czyli taki  stan psychiczny, który pojawia się u ofiar porwania lub u zakładników, wyrażający się odczuwaniem sympatii i solidarności z osobami je przetrzymującymi. Może osiągnąć taki stopień, że osoby więzione pomagają swoim prześladowcom w osiągnięciu ich celów lub w ucieczce przed policją
 
I co Państwo na to?

 
 
opublikowany w Zmiany w prawie na marzec 19 at 01:17
1412 Views

Komentarze (14)

 • Leszek
 • Locus44
 • kingy
 • GieZ
 • ajmi
 • miGEO
 • totalgeo
 • Stanisław
 • Leszek
 • Władysław Baka
 • PanGeodeta
 • KRZYSZTOF SZCZEPANIK
Nie ma loginu
gif

Zaloguj się lub Zarejestruj w minutę, jeżeli chcesz wyrazić swoją opinię lub skomentować

Pełna treść serwisu

Najnowsze: zmiany w prawie geodezyjnym, administracyjnym