(c) Geodezja24.pl, GeodezjaPolska.pl 2005-2019


Prawo geodezyjne 2020 – najważniejsze zmiany z punktu widzenia geodety

 


W dniu 16 kwietnia sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw.

Przedmiotowa ustawa czeka teraz na podpis prezydenta.

Jakie są najważniejsze zmiany z punktu widzenia geodetów?

Przedstawiamy w skrócie 20 istotnych zmian z punktu widzenia wykonywanych przez geodetów prac geodezyjnych:

1. Zwiększony zostaje katalog prac geodezyjnych poprzez dodanie do art. 2 punktu 2a o czynnościach geodezyjnych w budownictwie oraz definicja mapy do celów projektowych i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych:

„2a)  czynnościach geodezyjnych na potrzeby budownictwa – rozumie się przez to wykonywanie geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych podczas projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w szczególności związanych z opracowaniem mapy do celów projektowych, wytyczeniem obiektów budowlanych w terenie, geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą obiektów budowlanych, geodezyjną obsługą budowy i montażu obiektów budowlanych oraz pomiarami przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych, skutkujących sporządzeniem dokumentacji geodezyjnej;”,”

 

„7a)  mapie do celów projektowych – rozumie się przez to opracowanie kartograficzne, wykonane z wykorzystaniem wyników pomiarów geodezyjnych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierające elementy stanowiące treść mapy zasadniczej lub mapy, o której mowa w art. 4 ust. 2, a także informacje niezbędne do sporządzenia dokumentacji projektowej oraz, z uwzględnieniem art. 12c ust. 1 pkt 1, klauzulę urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3, stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów, o których mowa w art. 12a ust. 1, w oparciu o które mapa do celów projektowych została sporządzona, albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji;

7b)   geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych – rozumie się przez to wykonanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych mających na celu zebranie aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu objętego zamierzeniem budowlanym i sporządzenie dokumentacji geodezyjnej zawierającej wyniki tych pomiarów, w tym mapę opatrzoną, z uwzględnieniem art. 12c ust. 1 pkt 1, klauzulą urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3, stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów, o których mowa w art. 12a ust. 1, w oparciu o które mapa ta została sporządzona, albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji;”;

 

2. Znosi się obowiązek zgłaszania tyczenia

3. Nowa definicja wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych oraz powinności związanych z kierownikiem prac geodezyjnych przy zgłaszaniu prac:

Art. 11. 1. Wykonawcą prac geodezyjnych lub prac kartograficznych może być przedsiębiorca, jednostka organizacyjna, a także osoba legitymująca się uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii w przypadku wykonywania przez tę osobę funkcji biegłego sądowego lub mierniczego górniczego.

 1. Wykonawca prac geodezyjnych podlegających obowiązkowi zgłoszenia organowi Służby Geodezyjnej i Kartograficznej ustanawia legitymującego się odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi kierownika prac geodezyjnych.
 2. W przypadku gdy wykonawcą prac geodezyjnych jest osoba wykonująca funkcję biegłego sądowego lub mierniczego górniczego uznaje się ją za pełniącą funkcję kierownika prac geodezyjnych.”;4. Zmieniony zostaje katalog zgłaszanych prac geodezyjnych:

„ dodaje się lit. f–l w brzmieniu:

„f)    sporządzenie mapy z projektem podziału nieruchomości,

g)     sporządzenie projektu scalenia i podziału nieruchomości,
h)     sporządzenie innej niż wymienione w lit. f oraz g mapy do celów prawnych,
i)      sporządzenie mapy do celów projektowych,
j)      sporządzenie projektu scalenia lub wymiany gruntów,
k)       sporządzenie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby rozgraniczenia nieruchomości,
l)        wykonanie innych niż wymienione w lit. b, c oraz f–k czynności lub dokumentacji geodezyjnej w postaci map, rejestrów lub wykazów, których wykonanie może skutkować zmianą w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 10 lub 12, z wyjątkiem prac wykonywanych na zamówienie organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.”,

 

5. Możliwość zgłaszania prac geodezyjnych 5 dni po ich rozpoczęciu:

Zgłoszenie prac geodezyjnych, zwane dalej „zgłoszeniem prac”, może nastąpić po ich rozpoczęciu, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tych prac.”,

 

6. Regulacja , co zawiera zgłoszenie prac i maksymalny termin 1 roku oraz usuwa konieczność podania listy zbiorów i danych niezbędnych do wykonania prac

Zgłoszenie prac zawiera:”,

–     w pkt 1 lit. a oraz b otrzymują brzmienie:

„a)   wykonawcę zgłaszanych prac geodezyjnych,

 1. b)     kierownika zgłaszanych prac geodezyjnych, w tym numer jego uprawnień zawodowych;”,

–     pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2)   cel zgłaszanych prac geodezyjnych;

3)     dane określające obszar objęty zgłaszanymi pracami geodezyjnymi;”,

–     po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a)  termin rozpoczęcia zgłaszanych prac geodezyjnych;”,

–     pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4)   przewidywany termin przekazania do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zbiorów danych lub dokumentów, o których mowa w art. 12a ust. 1, nie dłuższy niż rok od dnia rozpoczęcia zgłaszanych prac geodezyjnych.”,

–     uchyla się pkt 5,

 

7. Niezłożenie operatu w maksymalnym terminie 1 roku będzie uważane za zaniechanie pracy

 

8. Tylko jeden cel prac geodezyjnych w zgłoszeniu

 

9. Zwiększenie obszaru o obszar przyległy do opracowania

 

10. zgłoszenie wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych lub ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, o ile prace te są niezbędne do realizacji celu zgłoszonych prac geodezyjnych.

 

 

11. Termin maksymalnie 5 dni na przygotowanie materiałów przez organ od czasu otrzymania zapłaty

„Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, który otrzymał zgłoszenie prac, udostępnia kopie zbiorów danych lub innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zwanych dalej „materiałami zasobu”, dotyczących danego zgłoszenia prac niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania opłaty, o której mowa w art. 40a ust. 1”

 

12. Nowe zasady weryfikacji – m. in. dodano weryfikację pod kątem spójności przekazywanych zbiorów z bazami prowadzonymi przez organ terminach weryfikacji w zależności od wielkości obszaru :

 

„w art. 12b:

a)     ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego przekazane zostały wyniki zgłoszonych prac geodezyjnych, weryfikuje je pod względem:

1)     zgodności z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu geodezji i kartografii, w szczególności dotyczącymi:

a)     wykonywania pomiarów, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a, oraz opracowywania wyników tych pomiarów,
b)     kompletności przekazywanych wyników;

2)     spójności przekazywanych zbiorów danych, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 1, z prowadzonymi przez ten organ bazami danych.”,

b)     po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Weryfikacja jest dokonywana niezwłocznie, a w przypadku prac, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3, dla obszaru objętego zgłoszeniem prac:

1)     do 1 ha – nie później niż w terminie 7 dni roboczych,

2)     powyżej 1 ha do 10 ha – nie później niż w terminie 10 dni roboczych,

3)     powyżej 10 ha – nie później niż w terminie 20 dni roboczych

– od dnia otrzymania przez organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac.

1b. Do terminów, o których mowa w ust. 1a, nie wlicza się okresów opóźnień spowodowanych z przyczyn niezależnych od organu.”

 

13. Wynik weryfikacji elektronicznie w najpóźniej w następnym dniu roboczym po weryfikacji

„O wyniku weryfikacji organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej informuje wykonawcę prac geodezyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu sporządzenia protokołu.”,

 

14. Oklauzulowanie następuje automatycznie po przyjęciu do zasobu

 

„Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego przekazane zostały wyniki zgłoszonych prac geodezyjnych, potwierdza ich przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wpisem do ewidencji materiałów tego zasobu i opatruje dokumenty i materiały przeznaczone dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych wykonuje prace geodezyjne, klauzulą urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3. Opatrzenie klauzulą następuje z chwilą przyjęcia wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.”,

 

15. Możliwość umieszczenia na dokumentacji dla zamawiającego oświadczenia o przyjęciu do zasobu, które jest równoznaczne z klauzulą urzędową pod rygorem odpowiedzialności karnej

„Wykonawca prac geodezyjnych, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. c oraz i, po uzyskaniu informacji o pozytywnym wyniku weryfikacji może umieścić na dokumentach przeznaczonych dla podmiotu, na rzecz którego wykonuje prace geodezyjne, powstałych w wyniku tych prac, oświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji. Oświadczenie to jest równoważne z klauzulą urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3.”

 

 

16. 3 miesiące na ustosunkowanie i poprawę pracy – po przekroczeniu 3 miesięcy praca uznana za zaniechaną, ale w szczególnych przypadkach organ może przywrócić termin.

 

 

„7a. W przypadku uznania przez wykonawcę prac geodezyjnych uchybień i nieprawidłowości stwierdzonych w protokole, wykonawca w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania przez niego protokołu przekazuje do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej poprawione wyniki zgłoszonych prac geodezyjnych wraz z zawiadomieniem o przekazaniu wyników zgłoszonych prac.

7b. Jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania przez wykonawcę prac geodezyjnych protokołu, o którym mowa w ust. 6, organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie otrzyma poprawionych wyników zgłoszonych prac geodezyjnych, uznaje się, że prace te zostały zaniechane. Ponowne podjęcie zaniechanych prac geodezyjnych wymaga dokonania nowego zgłoszenia prac.

7c. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej może, na wniosek wykonawcy prac geodezyjnych, przywrócić termin na przekazanie poprawionych wyników zgłoszonych prac geodezyjnych. Przepisy art. 58 i art. 59 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się.”,

 

17. Nowe wzory zgłoszeń i protokołów weryfikacji:

18. Likwidacja licencji dla zgłoszonych prac

„ Licencji nie wydaje się w przypadku udostępnienia materiałów zasobu w związku ze zgłoszeniem prac lub jego uzupełnieniem oraz w przypadku udostępnienia materiałów zasobu, o których mowa w art. 40a ust. 2 pkt 1 i 3.”;”

 

19. Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków następuje z urzędu na dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, z uwzględnieniem art. 20 ust. 2b;”

 

 

 

20. Opłata ryczałtowa za udostępnienie materiałów w zależności od obszaru , zgodnie z załącznikiem:

 

Do 1 ha : 100,00 zł

Powyżej 1 ha do 10 ha: 100,00 zł + 10,00 zł za każdy następny

Powyżej 10 ha : 190,00 zł +5,00 zł za każdy następny

 

Całość do pobrania

Załóż konto i odbierz ebooka autorstwa dr inż. Sebastiana Banaszka  

o praktycznym zastosowaniu dronów w inwentaryzacji.opublikowany w Zmiany w prawie na kwiecień 20 at 11:03
4997 Views

Komentarze (7)

Nie ma loginu
gif
color_lens
 • Agnieszka Zabłocka - Gasek
 • Radosław Stasiński
 • Andrzej Soszyński
 • ARTGEO ZielonaGora
 • Przemysław Noculak
 • Mateusz Sroka
 • Andrzej Soszyński

CO NOWEGO W GEODEZJI I U GEODETÓW?

  Zaloguj się, żeby dowiedzieć się o nowościach w geodezji i zobaczyć, o czym dyskutujemy. Zapraszamy do dodawania darmowych ogłoszeń i umieszczenia firmy w katalogu firm geodezyjnych.
GEODEZJA PORTAL
GEODEZJA
albo za pomocą

i odbierz jeden z naszych ebooków