(c) Geodezja24.pl, GeodezjaPolska.pl 2005-2019


GEODETA (CZY) UPRAWNIONY ?

GEODETA (czy) UPRAWNIONY ?

 

Słowa kluczowe: uprawnienie, dokument, geodeta uprawniony, mierniczy przysięgły.

 

 

        Słowo "uprawniony", to przydawka jako podstawowa funkcja składniowa przymiotnika odpowiadać ma na pytanie: jaki ? Skoro pada jednak takie pytanie, to wypada na nie odpowiedzieć szerzej chociażby po to, by przekonać się na ile, tak często używane w naszej branży od 1984 r. słowo, jest prawidłowe i adekwatne do prawnej rzeczywistości naszego zawodu.

Zagadnienie to zwróciło na siebie uwagę, kiedy moja klientka, chcąc zlecić wyznaczenie granic swojej działki gruntowej, wyraziła przekonanie, że jako "geodeta uprawniony" składałem z pewnością stosowną przysięgę, oraz,  że jestem osobą prawną i upoważnioną do wydania dokumentu urzędowego, w którym poświadczę prawidłowość położenia granic jej nieruchomości. Dalszej części tej rozmowy nie będę relacjonował, dodam tylko, że klientka owa, mając do tego pełne prawo, uwierzyła w logikę i znaczenie tego słowa, będąc przekonana, że jeśli geodeta jest uprawniony, to:

po pierwsze: jest osobą prawną (tak jak notariusz), której skutek pracy po jej zakończeniu staje się dokumentem urzędowym,

po drugie: wyposażona jest w odpowiednie prawa i przymioty właściwe osobie urzędowej (np. status zaufania publicznego), choćby takie, jakie posiada notariusz.

Sytuacja ta nasuwa potrzebę porównania znaczeń słowa "uprawniony" w obecnej rzeczywistości prawnej [A], w której mamy do czynienia z uprawnieniem pozornym,                     z oczekiwaną, przyszłą rzeczywistością [B], w której przekonania mojej klientki będą spełnione.

Chcąc takie porównanie przeprowadzić trzeba powiedzieć  do czego w myśl przepisów geodeta uprawniony jest uprawniony, a także  jakie warunki są potrzebne, aby tytuł zawodowy geodety uprawnionego uzyskać.

 

[A] W obecnej rzeczywistości prawnej w ustawie Pgik termin "geodeta uprawniony" nie występuje natomiast w artykule 42 mowa jest o uprawnieniach zawodowych, których posiadanie niezbędne jest, aby;

 • kierować pracami geodezyjnymi i kartograficznymi podlegającymi zgłoszeniu do pzgik

i sprawować nad nimi nadzór,

 • wykonywać czynności rzeczoznawcy z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych,
 • pełnić funkcje inspektora nadzoru z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych,
 • wykonywać czynności techniczne i administracyjne związane z rozgraniczaniem nieruchomości,
 • wykonywać pace geodezyjne i kartograficzne niezbędne do dokonywania wpisów w księgach wieczystych oraz prac, w wyniku których mogłoby nastąpić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego.

W obecnie obowiązującej w ustawie Pgik w art. 44a określono, że uprawnienia zawodowe              w dziedzinie geodezji i kartografii może uzyskać osoba, która spełnia następujące warunki:

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • niekaralność za przestępstwa przeciwko: działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu  i obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi oraz za przestępstwa skarbowe,(strasznie dużo tych niekaralności),
 • posiadanie dyplomu ukończenia odpowiednich studiów wyższych, lub średniego wykształcenia geodezyjnego,
 • posiadanie praktyki zawodowej w odpowiedniej do rodzaju wykształcenia ilości lat,
 • wykazanie się znajomością przepisów prawnych w dziadzinie geodezji i kartografii.

 

[B] W rzeczywistości prawnej czyniącej geodetę w pełni uprawnionego osoba ta  wykonywać będzie zawód o statusie publicznego zaufania i posiadać będzie ochronę prawną przysługującą funkcjonariuszom publicznym, bowiem taki status jest zasadniczym wyznacznikiem uprawnienia.

      W tej rzeczywistości  geodetą uprawnionym będzie osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich,
 • posiada wyższe wykształcenie geodezyjne,
 • posiada co najmniej 3 lata praktyki w firmie geodezyjnej prowadzonej przez geodetę uprawnionego,
 • zda odpowiedni egzamin państwowy,
 • złoży uroczyste przyrzeczenie przed urzędnikiem władzy państwowej, co najmniej przed wojewodą,
 • jest nieskazitelnego charakteru i daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu geodety uprawnionego,
 • ukończył 26 lat.

Po spełnieniu tych warunków geodeta uprawniony staje się osobą powołaną do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę dokumentu geodezyjnego             o charakterze urzędowym.

        Warto podkreślić, że efektem pracy geodety uprawnionego nie są dane lecz konkretne dokumenty,  zawierające informacje zwane oficjalnie geoinformacjami. Dokumenty te są różnego rodzaju, mają natomiast następujące wspólne cechy:

 1. Wykonane są na podstawie pomiarów terenowych i dokumentów uzyskanych z pzgik,
 2. Wykonane są przez geodetę uprawnionego, który jest ich autorem,
 3. Są przez swojego autora podpisane,
 4. W obecnej praktyce nie traktowane są  przez urzędy jako dokumenty urzędowe,
 5. Opatrzone są datą jego sporządzenia,
 6. Mają swój tytuł, identyfikator i oznaczenia właściwości terenowej,
 7. Wykonane przez geodetę uprawnionego posiadają pełną wiarygodność kompetencyjną, w związku z czym zarówno zleceniodawcy geodety jak i organy administracji państwowej, zaufanie do geodety uprawnionego powinny mieć zagwarantowane nową rzeczywistością prawną w postaci ustawy o wykonywaniu zawodu mierniczego przysięgłego wg której geodeta złożyłby uroczyste przyrzeczenie (ślubowanie) wykonywania swojego zawodu np.o następującym brzmieniu:

Ślubuję uroczyście jako mierniczy przysięgły powierzone mi obowiązki wypełniać zgodnie  z prawem i sumieniem, dochować tajemnicy zawodowej, w postępowaniu swym kierować się zasadami godności, honoru i uczciwości.”

 

Właśnie w takiej rzeczywistości prawnej geodeta w pełni uprawniony uzyskać powinien tytuł zawodowy o brzmieniu Mierniczy Przysięgły, wywodzący się z etosu zawodu mierniczego w Polsce, brutalnie zlikwidowany w 1952 r., którego definicja    powinna brzmieć:

"mierniczy przysięgły, to upoważniony przez władzę i przez nią zaprzysiężony (zobowiązany) geodeta, który wydaje dokumenty o mocy urzędowej sporządzone przez siebie na podstawie swoich prac, a dokumenty te poświadczone są przez niego osobiście własnym podpisem i pieczęcią uwierzytelniając w ten sposób zawarte w dokumencie treści, potwierdzając ich zgodność ze źródłem badań, z terenem i z wynikowym operatem technicznym.
        Biorąc powyższe pod uwagę, w celu uznania znaczenia w społeczeństwie i dla społeczeństwa zawodu geodetów wykonujących samodzielnie prace geodezyjne, których wyniki są w rzeczywistości głównym źródłem dokumentów o charakterze prawnym                       i technicznym, gwarantującym spełnienie potrzeb społeczeństwa w zakresie gospodarki                   i obrotu nieruchomościami, i aktualizacji  informacji przestrzennych dla pzgik, sprawą pilną staje się zrównanie praw i zasad wykonywania zawodu mierniczego przysięgłego z zasadami i prawami notariuszy, ergo potrzeba ustanowienia nowej rzeczywistości prawnej w postaci wspomnianej wyżej ustawy  o wykonywaniu zawodu mierniczego przysięgłego.

 

8 listopada 2019 r.                                                                     Władysław Baka

Biuro Geodezyjne BiS s.c. w Andrychowie
 • 1 stopień specjalizacji inżyniera
  opublikowany w Aspekty prawne geodezji na grudnia 02 at 10:07
  1004 Views

  Komentarze (5)

  Nie ma loginu
  gif
  color_lens
  • Władysław Baka
  • PRG1
  • ASESOR
  • Paweł Kotowski
  • Agnieszka Zabłocka - Gasek

  CO NOWEGO W GEODEZJI I U GEODETÓW?

   Zaloguj się, żeby dowiedzieć się o nowościach w geodezji i zobaczyć, o czym dyskutujemy. Zapraszamy do dodawania darmowych ogłoszeń i umieszczenia firmy w katalogu firm geodezyjnych.
  GEODEZJA PORTAL
  GEODEZJA
  albo za pomocą

  i odbierz jeden z naszych ebooków