Powstanie system do satelitarnego monitoringu upraw rolnych w Polsce

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) ogłosił przetarg na zaprojektowanie, budowę i rozwój platformy „System Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych” (S2MUR). Szacunkowa wartość zamówienia to ponad 134 mln złotych.

Celem projektu S2MUR jest dostarczenie kompleksowej wiedzy o stanie upraw rolnych, prognozie wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mogących powodować straty w plonie upraw jak również operacyjne generowanie raportów szacowania strat w plonie, zawierających informację o plonie potencjalnym i plonie rzeczywistym na poziomie pola uprawowego jak również obliczenie szkody w formie obniżenia dochodu. System dedykowany będzie dwóm głównym odbiorcom, tj.: przedstawicielom resortu rolnictwa i administracji publicznej oraz rolnikom indywidualnym.

System operować będzie zarówno w czasie typowego okresu wegetacyjnego, jak i w sytuacjach nadzwyczajnych (klęski naturalne powstałena skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych) w zakresie produkcji rolnej. Istotnym zadaniem systemu będzie monitorowanie suszy rolniczej, w tym docelowo zastąpienie aktualnie obowiązującego systemu monitorowania suszy rolniczej i prac komisji szacującej zakres i wysokość szkód powstałych w skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Spodziewane rezultaty mają pozwolić między innymi na precyzyjne geoprzestrzenne określenie wystąpienia zdarzeń o charakterze klęskowym, ocenę intensywności klęski, daleko posunięte wspomaganie oszacowania szkód na poziomie indywidualnej uprawy rolnej oraz sprawne zarządzanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP). System ma pozwolić na syntezę i raportowanie informacji do celów operacyjnych z dokładnością do uprawy rolnej i gospodarstwa rolnego, a do celów zarządczych w odniesieniu do administracyjnych jednostek podziału terytorialnego kraju.

Termin składania ofert mija 6 kwietnia 2020 roku o godz. 10

Ogłoszenie i SIWZ

Komentarze (0)

Nie ma loginu
gif
color_lens