Koronawirus. Wytyczne GUGiK dla geodetów i służby geodezyjnej

Główny Urząd Geodezji i Kartografii wydał wytyczne dla organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny oraz przedsiębiorców wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne w związku z działaniami prewencyjnymi zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19.

Działania zapobiegawcze uzgodniono z Głównym Inspektorem Sanitarnym.

A. W obiektach, w których prowadzony jest państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny albo wykonywane są prace geodezyjne lub kartograficzne zaleca się:

Zwracać pracownikom i interesantom uwagę na konieczność zachowania bezpiecznej odległości w pomieszczeniu lub w trakcie kontaktów z interesantami w terenie (przynajmniej 1-1,5m). Nie obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi lub interesantowi, aby nie kasłał i nie kichał w naszym kierunku. Promować dokonywanie płatności bezgotówkowych. Preferować pracę zdalną (z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej). Upewnić się, że pracownicy oraz interesanci mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą lub przeprowadzić ich dezynfekcję. Umieścić dozowniki z mydłem lub innym płynem odkażającym w widocznych miejscach i upewnić się, że dozowniki te są regularnie napełniane. Wywiesić w widocznym miejscu informacje, jak skutecznie myć ręce. Promować regularne i dokładne mycie rąk przez pracowników obiektów wodą z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%), w szczególności: przed rozpoczęciem pracy; po pracy z urządzeniami wyposażonymi w klawiaturę; po zajmowaniu się odpadami/śmieciami; po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji; po skorzystaniu z toalety; po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa; po jedzeniu, piciu lub paleniu; po kontakcie z pieniędzmi lub innymi dokumentami dostarczanymi przez interesantów. powierzchnie dotykowe takie jak: blaty, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty użytkowe (np. telefony, klawiatury) muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem; wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane z użyciem wody z detergentem. Przestrzegać higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). NIE należy dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu. Zapewnić, aby pomieszczenia biura były czyste i systematycznie przewietrzane:

NIE zaleca się noszenia maseczek ochronnych przez osoby zdrowe!

Maseczki ochronne powinny nosić osoby chore, osoby opiekujące się chorymi oraz personel medyczny pracujący z pacjentami podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem.

Ważne!

Działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem. Wszelkie wiarygodne informacje o profilaktyce oraz prewencji wirusa SARS CoV2 można uzyskać na stronie : www.gov.pl/web/koronawirus,które dodawane są tam przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwo Zdrowia i inne instytucje krajowe zaangażowane w działania ograniczające rozprzestrzenianie się koronawirusa.

B. Ponadto, organom Służby Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzącej państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny zaleca się w odniesieniu do prowadzenia i udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego podejmowanie działań techniczno‑organizacyjnych dotyczących udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz weryfikacji wyników prac geodezyjnych w taki sposób, aby nie powodować administracyjnych barier w procesie inwestycyjnym, obrocie nieruchomościami lub działalności gospodarczej.

Zaleca się w szczególności:

Uruchomienie wszystkich możliwych sposobów przyjmowanie wniosków oraz udostępnianie informacji przy pomocy e-usług. Zapewnienie maksymalnego dostępu do informacji zawartych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym przy pomocy e-usług. W odniesieniu do rozpoczętych modernizacji ewidencji gruntów i budynków do czynności proceduralnych (powiadomienia, składanie uwag, składanie zastrzeżeń) wykorzystywanie wspomagająco e-usług, a także stron internetowych starostwa oraz umożliwienie przedłużenia terminów realizacji tych prac. Podejmować inne działania techniczno-organizacyjne, służące przeciwdziałaniu rozpowszechniania się COVID-19 przy współdziałaniu z wykonawcami prac geodezyjnych. Jeśli zajdzie potrzeba, należy w porozumieniu z wykonawcami prac geodezyjnych wprowadzić aneksy do umów zawartych na wykonanie zamówień publicznych.

Wytyczne do pobrania tutaj.

Komentarze (0)

Nie ma loginu
gif
color_lens