11.12.2019 -- Ostatnie w tym roku Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

Na początku spotkania przewodniczący Rady przedstawił informacje o ostatnich zmianach w serwisie geoportal.gov.pl. Do najważniejszych zostały zaliczone:

W dalszej części spotkania Mateusz Zakrzewski z Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej przedstawił prezentacje nt. „Porządkowanie zasobów przestrzennych gospodarki wodnej. Jednolite części wód”, w której omówił zbiory tematyczne generowane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Należą do nich:

hydrografia – MPHP 1:10 000 mapa podziału hydrograficznego Polski;strefy zagrożenia naturalnego – MZP, MRP (Mapy Ryzyka i Zagrożenia Powodziowego) oraz WORP (Wstępna Ocena Ryzyka Powodziowego);gospodarowanie obszarem/strefy ograniczone/regulacyjne i jednostki sprawozdawcze – PGW.

W prezentacji zostały omówione również bieżące i planowane prace związane z IIP oraz INSPIRE, m.in.:

opracowanie ewidencji wód powierzchniowych i spójnego zbioru danych hydrograficznych w ramach trwającego projektu pilotażowego, w którym są opracowywane wytyczne w tym zakresie);zmiana ustawy Prawo wodne w zakresie przepisów dotyczących m.in.  prowadzenia Systemu Informacyjnego Gospodarki Wodnej oraz ewidencji wód;zmiana w ustawie o IIP definicji hydrografii – dostosowanie jej do przepisów unijnych;publikacja zbiorów i usług w serwisie mapowym Hydroportal.

Na koniec spotkania Dyrektor Departamentu Strategii, Współpracy Zagranicznej oraz Informacji Publicznej Ewa Surma omówiła aktualne informacje w zakresie INSPIRE.

Podczas dyskusji poruszono kwestie aktualizacji danych adresowych. Przewodniczący Rady zaproponował, że będzie to temat kolejnego posiedzenia. Zapowiedział też dalsze procedowanie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, która znajduje się w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pod numerem UD15.

Następne posiedzenie Rady IIP odbędzie się 22 stycznia 2020 r.

 

Komentarze (0)

Nie ma loginu
gif
color_lens