26.09.2019 -- Zespół ds. oceny regulacji prawnych związanych ze standardami technicznymi został rozwiązany

Zespół ekspertów zaproponował m.in.:

Uporządkowanie terminologii definicji i ich treści merytorycznej.Rozszerzenie wachlarza metod precyzyjnego pozycjonowania przy pomocy GNSS dopuszczonych przy wykonywaniu geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, związaną z tym standaryzację metod i sposobów dokumentowania wyników pomiarów.Wprowadzenie przepisów doprecyzowujących zakres odpowiedzialności wykonawcy prac geodezyjnych i geodety kierującego tymi pracami.Dodania  przepisów  standaryzujących i umożliwiających stosowanie  pomiarów  sytuacyjno-wysokościowych metodą  fotogrametryczną przy zastosowaniu bezzałogowych statków powietrznych (dronów).Szereg rozwiązań, zmierzających do doprecyzowania przepisów budzących wątpliwości lub będących źródłem rozbieżnych interpretacji w toku weryfikacji przekazywanych wyników prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przed ich przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Po szczegółowym przeanalizowaniu ich zasadności, wnioski i postulaty zebrane przez Zespół, wraz z oceną obecnie obowiązujących regulacji prawnych związanych ze standardami technicznymi wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod kątem rozpatrywanych przez Głównego Geodetę Kraju sygnałów lub skarg, kierowanych przez obywateli oraz przedsiębiorców wykonujących prace geodezyjne, staną się podstawą wystąpienia do Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie zmiany obecnie obowiązujących przepisów.

 

Komentarze (0)

Nie ma loginu
gif
color_lens