Propozycje zmian w prawie dot. standardów technicznych wykonywania pomiarów geodezyjnych

Zespół ds. oceny regulacji prawnych związanych ze standardami technicznymi zakończyl swoją prace - poinformował GUGiK. Jakie przedstawił propozycje zmian w prawie?

W związku z przekazaniem do Głównego Geodety Kraju wyników analiz przeprowadzonych przez zaproszonych ekspertów, zawierających rekomendacje zmian przepisów prawa, został rozwiązany Zespół do spraw oceny regulacji prawnych związanych ze standardami technicznymi wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, powołany przez Głównego Geodetę Kraju Waldemara Izdebskiego 21 września 2018 r.

Zespół ekspertów zaproponował m.in.:

Uporządkowanie terminologii definicji i ich treści merytorycznej. Rozszerzenie wachlarza metod precyzyjnego pozycjonowania przy pomocy GNSS dopuszczonych przy wykonywaniu geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, związaną z tym standaryzację metod i sposobów dokumentowania wyników pomiarów. Wprowadzenie przepisów doprecyzowujących zakres odpowiedzialności wykonawcy prac geodezyjnych i geodety kierującego tymi pracami. Dodania  przepisów  standaryzujących i umożliwiających stosowanie  pomiarów  sytuacyjno-wysokościowych metodą  fotogrametryczną przy zastosowaniu bezzałogowych statków powietrznych (dronów). Szereg rozwiązań, zmierzających do doprecyzowania przepisów budzących wątpliwości lub będących źródłem rozbieżnych interpretacji w toku weryfikacji przekazywanych wyników prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przed ich przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Po szczegółowym przeanalizowaniu ich zasadności, wnioski i postulaty zebrane przez Zespół, wraz z oceną obecnie obowiązujących regulacji prawnych związanych ze standardami technicznymi wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod kątem rozpatrywanych przez Głównego Geodetę Kraju sygnałów lub skarg, kierowanych przez obywateli oraz przedsiębiorców wykonujących prace geodezyjne, staną się podstawą wystąpienia do Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie zmiany obecnie obowiązujących przepisów - informuje GUGiK.

Źródło: GUGiK

Komentarze (0)

Nie ma loginu
gif
color_lens