(c) Geodezja24.pl, GeodezjaPolska.pl 2005-2019


RPO Wielkopolski: Są pieniądze na cyfryzację geodezyjnych rejestrów

Zarząd Województwa Wielkopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim RPO na lata 2014-2020, ogłosił nabór wniosków w ramach poddziałania „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych”.

 Wnioski o dofinansowanie mogą składać:

Samorząd Województwa Wielkopolskiego powiaty/jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z Ustawą o samorządzie powiatowym.

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których przedmiotem będzie tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych wraz z odpowiadającymi im bazami danych oraz ich udostępnianie, co obejmuje wykonywanie ustawowych zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, oraz zadań Samorządu Województwa, a przekłada się w szczególności na działania związane z:

opracowaniem baz danych i metadanych tych zbiorów, dotyczących przede wszystkim zbiorów danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej; dostarczeniem lub rozbudową rozwiązań technicznych, aplikacyjnych zapewniających interoperacyjność zbiorów i usług danych przestrzennych oraz harmonizację tych zbiorów; tworzeniem i rozwojem geograficznych systemów informacji przestrzennej GIS, portali, instrumentów i systemów zarządzania przestrzenią i informacjami o przestrzeni regionalnej oraz lokalnej; tworzeniem i udostępnianiem nowych usług oraz zwiększeniem dojrzałości usług już dostępnych; pozyskaniem i przetwarzaniem danych (konwersja, migracja, ładowanie) celem zapewnienia wymagań ustawowych określonych dla geodezyjnych rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych wraz z odpowiadającymi im bazami danych.

W wyniku realizacji projektu przez powiat, baza danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) zostanie dostosowana do wymagań Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (ZSIN) w celu włączenia EGiB do ZSIN oraz zasilenia Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: do 85% wydatków kwalifikowalnych projektu. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to 10 mln złotych.

Szczegóły

 

Komentarze (0)

Nie ma loginu
gif