(c) Geodezja24.pl, GeodezjaPolska.pl 2005-2019


PTG składa zawiadomienie do prokuratury

Polskie Towarzystwo Geodezyjne złożyło zawiadomienie o możliwości popełnieniu przestępstwaprzez osoby będące funkcjonariuszami publicznymi wykonujące w imieniu wojewody zadania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej - wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.

Zawiadomienie zostało złożone w Prokuraturze w dniu 23 sierpnia 2019 r. W ocenie PTG osoby wskazane w zawiadomieniu, wykonujące swoje zadania w imieniu wojewody, przekroczyły świadomie swoje ustawowe kompetencje oraz nie dopełniły obowiązków służbowych, w szczególności naruszając konstytucyjną zasadę legalizmu, tym samym doprowadzając do naruszenia zarówno interesu prywatnego osób posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, jak również interesu publicznego, co wyczerpuje przesłanki do złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa określonego w art.231 § 1 Kodeksu karnego.

Polskie Towarzystwo Geodezyjne w szczególności zarzuca funkcjonariuszom publicznym:

Zarządzenie i przeprowadzenie czynności kontroli wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z pominięciem wymaganej ustawowo procedury kontroli przedsiębiorcy, zwłaszcza bez sporządzenia wymaganego przepisami protokołu kontroli; Dokonanie w/w czynności kontrolnych bez wymaganego upoważnienia, wystawionego przez Wojewodę; Dopuszczenie do grona uczestników czynności kontrolnych starostów (jako organów prowadzących powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny) oraz postronnych osób fizycznych (które złożyły do wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego pisma zawierające swoje zastrzeżenia do wykonanych prac geodezyjnych), przy jednoczesnym niedopuszczeniu do udziału w w/w czynnościach podmiotów (wykonawców), które sporządziły przedmiotowe prace geodezyjne, i które wywodzą z tego tytułu swoje prawa i obowiązki; Podważenie wiarygodności dokumentów posiadających moc dokumentów urzędowych - materiałów zasobu - w postaci operatów technicznych sporządzonych przez wykonawców prac, uprzednio legalnie włączonych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; Podważenie autorytetu i wiarygodności organu prowadzącego postępowanie rozgraniczeniowe oraz organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, czyli przymiotów koniecznych do legalnego funkcjonowania tych organów, poprzez bezprawne dokonanie odrębnych i sprzecznych rozstrzygnięć leżących w zakresie spraw należących do ich wyłącznej kompetencji.

W przedmiotowej sprawie, zdaniem Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego, osoby wskazane we wniosku działając z zamiarem bezpośrednim i w pełni świadome znaczenia swoich działań dopuściły się przekroczenia swoich ustawowych kompetencji w sposób prowadzący do powstania szkody interesu publicznego i prywatnego.

Z treścią zawiadomienia można zapoznac się na stronie PTG

Komentarze (0)

Nie ma loginu
gif