Coraz mniej czasu na wybór małego ZUS-u. By płacić niższe składki, musisz przypilnować terminu

PrzedsiPrzedsibiorcy maj coraz mniej czasu na decyzj. Fot. Arkadiusz Ziek /Agencja SE/East News

- Wysaem do premiera Mateusza Morawieckiego pismo z prob o przeduenie do koca stycznia moliwoci zgaszania si do ZUS. Czekam na odpowied - mwi DGP Adam Abramowicz, rzecznik maych i rednich przedsibiorcw.

- Chwaa rzecznikowi MP, e prbuje ratowa sytuacj - stwierdza Cezary Kamierczak, prezes Zwizku Przedsibiorcw i Pracodawcw. I dodaje: - Wprowadzenie tak drastycznego terminu to albo gupota, albo celowa prowokacja majca na celu uderzenie w program premiera Morawieckiego.


Dziennik Gazeta Prawna Problemy z now ulg

Powodem zamieszania jest ustawa z 20 lipca 2018 r. o zmianie niektrych ustaw w celu obnienia skadek na ubezpieczenia spoeczne osb fizycznych wykonujcych dziaalno gospodarcz na mniejsz skal (Dz.U. poz. 1577). Zgodnie z ni z opacania niszych skadek (maego ZUS) mog skorzysta ci przedsibiorcy, ktrych roczny przychd w poprzednim roku kalendarzowym (czyli 2018 r.) nie przekroczy 30-krotnoci minimalnego wynagrodzenia obowizujcego w grudniu poprzedniego roku. Obecnie jest to 63 tys. z. Nisze skadki mona opaca maksymalnie przez 36 miesicy.

Przedsibiorcy zgodnie twierdz, e tworzc specjalne rozwizania dla firm, naleao tak zmieni ustaw o systemie ubezpiecze spoecznych, eby przedsibiorcy decydujcy si na skorzystanie z maego ZUS mogli skada dokumenty zgoszeniowe kilka razy w roku.

- Przy obecnym stanie informatyzacji ZUS mae firmy powinny mie moliwo wyrejestrowania si z dotychczasowej dziaalnoci oraz zarejestrowania z nowym kodem przynajmniej co kwarta, bo raz w roku to stanowczo za mao - uwaa prof. Jan Klimek ze Szkoy Gwnej Handlowej, przewodniczcy zespou ds. ubezpiecze spoecznych Rady Dialogu Spoecznego.

Tumaczy, e rzdzcy musz bra pod uwag to, e sytuacja finansowa przedsibiorcw si zmienia.

- Nawet jeli w jednym roku komu si dobrze powodzio, za kilka miesicy moe si to zmieni. I dlatego przepisy dotyczce maego ZUS musz by bardziej elastyczne - podkrela ekspert.

Nisze skadki a VAT

A to nie koniec kopotw. Okazuje si, e dla prowadzcych firmy nie s jasne przepisy pozbawiajce ich prawa do skorzystania z maego ZUS w przypadku zwolnienia sprzeday od VAT.

- Takie osoby mog korzysta z nowych przepisw, jeeli w 2018 r. nie rozliczay si z podatku w formie karty podatkowej - wyjania Wojciech Andrusiewicz, rzecznik prasowy ZUS.

Dodaje, e maego ZUS nie mog opaca osoby, ktre w 2018 r. korzystay z karty podatkowej i ze zwolnienia z VAT.

Przedsibiorcy krytykuj

Waciciele firm zwracaj uwag, e zbyt atwo mog straci prawo do ulgi w opacaniu skadek. Wystarczy, e nie zgosz si do ubezpiecze spoecznych lub do ubezpieczenia zdrowotnego z waciwym kodem tytuu ubezpieczenia w terminie 7 dni (liczonym od pierwszego dnia prowadzenia dziaalnoci gospodarczej lub jej wznowienia). Z maego ZUS nie skorzystaj nawet osoby, ktre speni wszystkie wymagane przepisami warunki.

- Nie wiadomo, czemu maj suy takie przepisy, bo nie maj wiele wsplnego z pomoc dla przedsibiorcw. Bardziej mi to przypomina dziaania public relations majce kreowa pozytywny wizerunek rzdu - zauwaa Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawcw RP.

Obawia si, e wiele osb po prostu bdzie si bao skorzysta z nowej ulgi. - Przepisy s niezrozumiae, a popieszne zgoszenie do ZUS moe si wiza w przyszoci z problemami - podkrela ekspert.

Eksperci ostrzegaj

Andrzej Strbski, niezaleny ekspert ubezpieczeniowy, uwaa, e przepisy musz by jasne.

- Inaczej wrcimy do niesawnego okresu tzw. prawa powielaczowego, kiedy to interpretacje i wyjanienia okrelay moliwo korzystania z konkretnych rozwiza - podkrela.

Zwraca uwag, e moe to prowadzi do sytuacji, gdy wraz ze zmian interpretacji firmy bd wpada w tarapaty finansowe, bo okae si, e bdzie trzeba zapaci dodatkowe skadki.

- Dlatego za ubezpieczenia spoeczne nie powinny bra si rne ministerstwa. Tak powstaje tylko baagan - mwi Andrzej Strbski.

Dochd dla wszystkich

- Tworzenie kolejnych ulg powoduje tylko niepotrzebne problemy - uwaa Jeremi Mordasewicz, ekspert ubezpieczeniowy z Konfederacji Lewiatan.

Podkrela, e ustawodawca, chcc bardzo precyzyjnie ustali, kto moe skorzysta z niszych skadek, tak szczegowo opisa kryteria, e przepisy stay si trudne do zrozumienia.

Zamieszanie wok maego ZUS spowodowao, e organizacje pracodawcw proponuj ujednolicenie zasad opacania skadek na ubezpieczenia spoeczne.

- Wprowadzenie obowizku pacenia skadek w zalenoci od dochodu bez wzgldu na form pracy spowodowaoby, e system staby si jednolity i nie byoby wtpliwoci, kto i ile ma paci - proponuje Jeremi Mordasewicz.

Boena Wiktorowska

3 stycznia 2018

Komentarze (0)

Nie ma loginu