Leszek

Tagi

(c) Geodezja24.pl, GeodezjaPolska.pl 2005-2019


Link do strony FB

STANDARDY W GEODEZJI POLSKIEJ

Motto: "Nie zgadzam się z Panem w sprawach likwidacji instytucji GUGiK. Każdy kraj ma coś takiego (USA, Francja, Rosja, Niemcy, Wlk. Brytania)."
Te słowa spowodowały, że po raz enty zacząłem się zastanawiać nad potrzebą istnienia takiego typu organu w rzeczywistości wolnorynkowej? Przede wszystkim musimy odpowiedzieć sobie na pytanie jakie funkcje spełnia ten organ faktycznie a jakie ma w założeniach czyli zgodnie z prawem, spełniać? Łatwiej jest odpowiedzieć na to ostatnie pytanie. A więc Główny Urząd Geodezji i Kartografii został powołany jedynie po to by Główny Geodeta Kraju, jako centralny organ administracji rządowej właściwy w sprawach geodezji i kartografii, wykonywał swoje zadania przy jego pomocy. (art. 6 ust. 3 uPgik)
Zgodnie ze statutem ogłoszonym w dzienniku ustawa a nadanym przez Prezesa Rady Ministrów to w skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej;
2) Departament Informacji o Nieruchomościach;
3) Departament Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego;
4) Departament Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej;
5) Departament Spraw Obronnych oraz Ochrony Informacji Niejawnych;
6) Departament Strategii, Współpracy Zagranicznej oraz Informacji Publicznej;
7) Biuro Dyrektora Generalnego;
8) Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego.
 
Aż się prosi by w tym miejscu przywołać ustawowe obowiązki GGK, aby porównać przystawanie chociaż po nazwach departamentów GUGiK do tego czym się ma zajmować:
"Główny Geodeta Kraju wykonuje zadania określone w ustawie, a w szczególności:
1) nadzoruje realizację polityki państwa w zakresie geodezji i kartografii;
2) pełni funkcję organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, a także nadzoruje i kontroluje ich działania;
3) prowadzi centralny zasób geodezyjny i kartograficzny oraz dysponuje środkami Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym;
4) zakłada podstawowe osnowy geodezyjne, grawimetryczne i magnetyczne i prowadzi w oparciu o bazę danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1, państwowy rejestr podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych
i magnetycznych;
5) inicjuje i koordynuje działania w zakresie tworzenia zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz tworzy i utrzymuje, we współpracy z innymi organami administracji publicznej, infrastrukturę techniczną tego systemu;
6) zakłada i prowadzi, we współpracy z właściwymi organami administracji publicznej, bazę danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 4, oraz prowadzi na podstawie tej bazy, państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów
terytorialnych kraju, zintegrowany z ewidencją gruntów i budynków oraz ewidencją miejscowości, ulic i adresów, umożliwiający gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie danych dotyczących:
a) granic państwa,
b) granic jednostek podziałów terytorialnych kraju, w tym w szczególności:
– zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa,
– podziału kraju na potrzeby ewidencji gruntów i budynków,
– podziału kraju na potrzeby statystyki publicznej,
– podziału kraju ze względu na właściwość miejscową sądów,
– podziału kraju ze względu na właściwość miejscową organów i jednostek organizacyjnych administracji specjalnej, w szczególności:
archiwów państwowych, urzędów skarbowych, izb administracji skarbowej, nadleśnictw, regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, zarządów zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, urzędów morskich,
c) granic pasa nadbrzeżnego, granic portów i przystani morskich, morskiej linii brzegowej, linii podstawowej i granicy morza terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej,
d) pola powierzchni jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, pola powierzchni obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej oraz pola powierzchni jednostek podziału kraju
na potrzeby ewidencji gruntów i budynków,
e) adresów i ich lokalizacji przestrzennej;
7) (uchylony)
8) współpracuje z wyspecjalizowanymi w dziedzinie geodezji i kartografii organizacjami międzynarodowymi, regionalnymi oraz organami i urzędami innych krajów;
9) inicjuje prace naukowe i badawczo-rozwojowe w zakresie standardów organizacyjno-technicznych oraz zastosowania metod informatycznych, fotogrametrycznych i satelitarnych w dziedzinie geodezji i kartografii oraz
w krajowym systemie informacji o terenie;
10) nadaje uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, prowadzi rejestr osób uprawnionych oraz współpracuje z samorządami i organizacjami zawodowymi geodetów i kartografów;
11) prowadzi sprawy związane z ochroną informacji niejawnych w działalności geodezyjnej i kartograficznej;
12) (uchylony)
13) koordynuje działania organów administracji publicznej oraz innych podmiotów realizujących zadania publiczne dotyczące baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b, oraz standardowych opracowań kartograficznych, o których mowa w art. 4 ust. 1e, a także współdziała, na podstawie odrębnych porozumień,
w zakresie merytorycznym i finansowym w ich realizacji;
14) tworzy, prowadzi i udostępnia:
a) bazę danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 9,
b) zintegrowane kopie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8,
c) bazę zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 11,
d) standardowe opracowania kartograficzne w skalach: 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:250 000, 1:500 000, 1:1 000 000,
e) kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne;
15) prowadzi sprawy związane ze standaryzacją polskojęzycznego nazewnictwa obiektów geograficznych położonych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz bazę danych państwowego rejestru nazw geograficznych, o której mowa
w art. 4 ust. 1a pkt 5, zawierającą aktualne i historyczne informacje dotyczące:
a) nazw miejscowości i ich części oraz obiektów fizjograficznych, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. poz. 1612 oraz z 2005 r.
poz. 141),
b) polskojęzycznego brzmienia nazw obiektów geograficznych położonych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
16) (uchylony)
16a) zakłada i prowadzi dla obszaru kraju bazę danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3, zwaną dalej „krajową bazą GESUT”;
17) opracowuje i przedkłada Radzie Ministrów, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, projekty rządowych programów realizacji zadań z dziedziny geodezji i kartografii, a w szczególności w zakresie:
modernizacji ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości), tworzenia baz danych obiektów topograficznych i ogólnogeograficznych wraz z numerycznymi modelami rzeźby terenu, opracowań tematycznych i specjalnych, zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu;
18) tworzy system i program szkoleń w dziedzinie geodezji i kartografii oraz współdziała z ośrodkami naukowymi, badawczo-rozwojowymi i organizacjami zawodowymi w realizacji tych szkoleń;
19) utrzymuje i rozbudowuje infrastrukturę i systemy teleinformatyczne umożliwiające dostęp do danych przestrzennych centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz usług związanych z tymi danymi.
2. Główny Geodeta Kraju oraz Minister Obrony Narodowej współdziałają przy realizacji zadań w zakresie geodezji i kartografii mających znaczenie dla obronności państwa, w tym przy tworzeniu standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:250 000, 1:500 000 oraz 1:1 000 000. "
 
Wątpię by ktoś dotarł tutaj przeczytawszy te obowiązki Głównego, i słusznie bo gdyby nie to, że musiałem dokonać kilkudziesięciu redakcyjnych zabiegów przy kopiowaniu tekstu, to pewnie też bym nie przeczytał.
 
Ludzie to się "w pale nie mieści" ile ten jeden człowiek ma na głowie(?!): nadzoruje realizację polityki..., pełni funkcję organu wyższego stopnia..., nadzoruje i kontroluje ich działania (WINGiKów), prowadzi centralny zasób, dysponuje środkami Funduszu GZGiK, zakłada podstawowe osnowy, prowadzi  państwowy rejestr podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, inicjuje i koordynuje tworzenie ZSIN, tworzy i utrzymuje infrastrukturę techniczną tego systemu, zakłada i prowadzi bazę danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 4, prowadzi państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, ...
 
I tak dalej i tak dalej... nawet do połowy tych obowiązków nie doszedłem a te obowiązki są tylko niektórymi tzw. "szczególnymi". Naturalną rzeczą jest zastanowienie się nad tym, czy ten nasz prawodawca jest aby racjonalny jeśli w ślad za tym ogromem prac nie idą organizacje wykonawcze, które fizycznie mają tworzyć, administrować i nadzorować oczywiście w jego imieniu te wszystkie bazy, rejestry, osnowy, systemy i infrastrukturę?
 
W Europie szereg państw ma instytucje katastru nieruchomości ale nie tylko jako rejestr ale również jako aparat pozyskiwania geodynach przez ludzkie zespoły państwowych specjalistów. Byłem mocno zaskoczony taką Chorwacją, która po wyzwoleniu się z DEMOLUDÓW utworzyła swój urząd katastralny ale wraz z mierniczymi, którzy opłacani przez państwo pomiarami pozyskiwali dane w imieniu i na rzecz państwa.
 
Czy taki urząd można w czymkolwiek porównywać do GUGiK-u?
opublikowany w Ogólnie o geodezji i geodetach na luty 16 at 02:51

Komentarze (5)

  • Leszek
  • Ryszard Pażus
  • Leszek
  • Leszek
  • Ryszard Pażus
Nie ma loginu
gif